Bilan du cyclone Hérold cyclone-herold

cyclone-herold

Le cyclone Herold en pleine action